1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van AyS design store.

De voorwaarden zijn voor ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.ays-designstore.com. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Identiteit van de onderneming

AyS design store

Gasthuisstraat 14

5911JK   Venlo

E-mailadres: info@ays-designstore.com

KvK-nummer: 59703784

BTW-identificatienummer: NL002217014B41

1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. AyS design store behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door AyS design store erkend.

1.5 AyS design store garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomsten en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal AyS design store bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.

Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestellingen te annuleren.

2.3 Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

2.4 Aan de leveringsplicht van AyS design store zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door AyS design store geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.5 Alle op de internetsite genoegende termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de materiaal fabrikanten moeten tussentijdse prijsverhogingen doorvoeren.

3.2 Alle prijzen op de site zijn in EURO’S en inclusief 21% BTW.

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan AyS design store heeft terug gezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvoor binnen het termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij AyS design store. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt AyS design store er zorg voor dat binnen 14 dagen na goed ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

-Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven dagen.

-Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.

-Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

-Audio- en video- opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

4.3 Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor retourzending altijd voor rekening van de consument.

 

5.Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij AyS design store, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van AyS design store. AyS design store houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacybeleid.

5.2 AyS design store respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

6. Garantie

6.1 AyS design store garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

6.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaken verkeerd , ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan AyS design store) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 3 dagen na levering aan AyS design store schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop, constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door AyS design store gegrond worden bevonden, zal AyS design store naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen worden of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van AyS design store en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuzen van AyS design store) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van AyS design store gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van AyS design store voor enige ander vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Deze garantie geldt niet indien

-Zolang de afnemer jegens AyS design store in gebreke is.

-De afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

-De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van AyS design store en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

-De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de koper, behoudt AyS design store zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezegging verbinden AyS design store slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van AyS design store gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Aanvulling, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen AyS design store en een klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door AyS design store op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 AyS design store behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

8.3 AyS design store is gerechtigd een controle uit te voeren in geval van een bestelling waarbij gekozen wordt voor een betaling met Creditcard. Op basis van deze controle kan AyS design store een alternatieve betaalwijze aanbieden of de bestelling annuleren. Bij grotere bedragen kan AyS design store als voorwaarde stellen, dat de bestelling onder rembours wordt verzonden. AyS design store betaald in dit geval de rembourskosten.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s tekeningen etc. o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van AyS design store gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. Overmacht

10.1 AyS design store is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanpresentatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van AyS design store, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 AyS design store behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is AyS design store gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien AyS design store bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde in welk geval het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als reeds geleverde in welk geval leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 AyS design store is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de raadpleging op onze website.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door AyS design store aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij AyS design store zolang de afnemer de vorderingen van AyS design store uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of not te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vordering van AyS design store wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vordering ter zaken van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3,92 BW.

12.2 De door AyS design store geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slecht in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemmingg aan AyS design store of een door AyS design store aan te stellen derde om in alle gevallen waarin AyS design store haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht AyS design store zo snel redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en vertrekd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan AyS design store.

 

13. Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen AyS design store en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Venlo kennis, tenzij AyS design store er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van de geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.ays-designstore.com. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.